AUTOR STRONY: ŁUKASZ GABOR

         kontakt: e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 kwietnia 2007 roku mija dokładnie dwa lata od momentu uzyskania przeze mnie tytułu magistra Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z tej okazji postanowiłem udostępnić pracę magisterską pisaną pod kierunkiem, niestety nieżyjącego już, doc. dra  Bernarda Binkowskiego. Jest ona warta przeczytania z kilku powodów. Po pierwsze dotyczy nowego obszaru zainteresowań współczesnej rachunkowości, a mianowicie RACHUNKOWOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. Tak to już jest, że jeśli pojawia się jakiś nowy temat, to w publikacjach specjalistycznych zaczyna się dyskusja nad różnymi koncepcjami dotyczącymi danego zagadnienia. Nie inaczej było i w tym przypadku. Masa artykułów w prasie specjalistycznej, nowe publikacje książkowe, a przede wszystkim świeżość tematu - to wszystko skłoniło mnie do zajęcia się problematyką rachunkowości instrumentów finansowych. Tworząc to opracowanie chciałem przede wszystkim uporządkować i usystematyzować zagadnienia związane z podjętym przeze mnie tematem. Rozpocząłem od przybliżenia istoty instrumentów finansowych, jego roli we współczesnych finansach a także dokonałem przeglądu i systematyki rodzajów instrumentów finansowych. Następnie przeszedłem to głównego obszaru opracowania - rachunkowości instrumentów finansowych. W jego ramach zaprezentowałem ujęcie początkowe instrumentów finansowych w ewidencji księgowej, problematykę wyceny bilansowej oraz ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Szczególną uwagę poświęciłem najdynamiczniej rozwijającemu się segmentowi instrumentów pochodnych, a mianowicie instrumentom pochodnym. To właśnie im poświęcone są dwa ostatnie podrozdziały głównego rozdziału opracowania. Na zakończenie skonfrontowałem teorię z praktycznymi rozwiązaniami  przyjmowanymi przez przedsiębiorstwa w sferze rachunkowości instrumentów finansowych.

Z opracowaniem warto zapoznać się również dlatego, że zostało nagrodzone I nagrodą w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny rachunkowości organizowanym przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PLAN PRACY MAGISTERSKIEJ

ROZDZIAŁ I    - dokument PDF

POJĘCIE, FUNKCJE I KLASYFIKACJA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

1.Istota instrumentu finansowego

2.Klasyfikacje i charakterystyka instrumentów finansowych

3.Kreacja instrumentu finansowego

4.Funkcje instrumentów finansowych

5.Rodzaje ryzyk związanych z instrumentami finansowymi

6.Źródła uregulowań prawnych dotyczących rachunkowości instrumentów finansowych 

ROZDZIAŁ II

INSTRUMENTY FINANSOWE W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI.

1.  Rachunkowość typowych instrumentów finansowych

     1.1.Klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych dla potrzeb ujęcia  w księgach rachunkowych

     1.2.  Wprowadzenie instrumentu finansowego do ksiąg rachunkowych – wstępna wycena  instrumentów finansowych

     1.3.  Wycena bilansowa instrumentów finansowych i ich prezentacja  w sprawozdaniach finansowych

              1.3.1. Klasyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb ujęcia w bilansie

              1.3.2. Kategorie wyceny bilansowej instrumentów finansowych

                        1.3.2.1. Wartość godziwa

                        1.3.2.2. Skorygowana cena nabycia

                        1.3.2.3. Pozostałe kategorie wyceny bilansowej instrumentów finansowych

              1.3.3. Wycena bilansowa instrumentów finansowych należących do poszczególnych grup klasyfikacyjnych

              1.3.4.  Utrata wartości aktywów finansowych.

     1.4. Zmiana metody wyceny bilansowej instrumentu finansowego

     1.5. Wyłączenie instrumentu z ksiąg rachunkowych

     1.6. Ewidencja instrumentów finansowych w księgach rachunkowych.

2.  Instrumenty finansowe w roli instrumentów zabezpieczających - dokument PDF

     2.1. Ekonomiczny wymiar zabezpieczenia

    2.2. Podstawowe pojęcia związanie z rachunkowością zabezpieczeń

    2.3. Wymogi formalne stosowania rachunkowości zabezpieczeń

    2.4. Ocena efektywności zabezpieczenia

    2.5. Pozycje zabezpieczane i związane z nimi ryzyka będące przedmiotem zabezpieczenia

    2.6. Instrumenty zabezpieczające

    2.7. Rodzaje powiązań zabezpieczających

    2.8  Księgowe ujęcie transakcji zabezpieczających

    2.9. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie rachunkowości zabezpieczeń

3.  Wbudowane instrumenty pochodne -  dokument PDF

    3.1. Istota wbudowanych instrumentów pochodnych

    3.2. Przesłanki wyodrębniania wbudowanych instrumentów pochodnych z umów zasadniczych

    3.3. Dekompozycja umowy na instrument pochodny i umowę zasadniczą

    3.4. Skutki wyodrębnienia wbudowanych instrumentów finansowych

 

ROZDZIAŁ III

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZASAD RACHUNKOWOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH STOSOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA X S.A. I Y S.A.

1.  Przedmiot i skala działalności

2.  Rodzaje instrumentów finansowych i zakres ich wykorzystania.

3.  Zasady rachunkowości instrumentów finansowych

     3.1. Budowa planu kont w części dotyczącej ewidencji instrumentów finansowych na przykładzie rozwiązań przyjętych przez spółkę X  S.A.

     3.2. Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych

     3.3.   Klasyfikacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym

 

UWAGA! Zabrania się kopiowania jakichkolwiek fragmentów opracowania bez pisemnej zgody autora